+45 56 29 72 36 mail@topmanager.dk

Vilkår for anvendelse og ansvarsfraskrivelse

 

Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. Alle aftaler om softwareprogrammet TOPmanager® reguleres af disse vilkår og betingelser – herunder ansvarsfraskrivelser. Seneste version 20240301  (download printvenlig version)

 

 1. Rettigheder. Alle rettigheder til softwareprogrammet TOPmanager® tilhører virksomheden TOPmanager A/S, CVR nr. 44657090. Herefter kaldet udbyderen. 
 2. Ordreafgivelse. Ordrer afgivet af kunden på softwareprogrammet TOPmanager® og ydelser i forbindelse med etableringen er bindende, når dette er fremsat mundtligt eller skriftligt. Såfremt kunden foretager tilføjelser eller ændringer i den afgivne ordre eller aftale om softwareprogrammet TOPmanager® og/eller ydelser, forbeholder udbyderen sig retten til at afvise eller udsætte disse ændringer eller at annullere ordren. Accepterer udbyderen tilføjelserne eller ændringerne, er udbyderen berettiget til at foretage de nødvendige ændringer af leveringstiden og prisen. 
 3. Indgåelse af aftale. Aftale mellem kunden og udbyder betragtes af udbyder som indgået når ordrebekræftelse er fremsendt fra udbyder til kunden og kunden ikke har gjort indsigelse mod denne inden for rimelig tid (rimelig tid er 7 dage). 
 4. Fortsættelse af aftale. Indgået aftale fortsætter i kraft på ubestemt tid, med forbehold af opsigelse i henhold til pkt. 23 med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 
 5. Forsinkelser. Forsinkelser berettiger kun kunden til at hæve handelen eller samarbejdet, såfremt kunden samtidig med den afgivne ordre udtrykkeligt har betinget sig nøjagtigt leveringstidspunkt. Død eller sygdom hos udbyderen eller forsinket levering af ydelser berettiger ikke kunden til at ophæve handelen eller til erstatning. Heller ikke ved tab, som kunden dokumenterer at have lidt på grund af forsinkelsen. 
 6. Anvendelse. Ved indgået aftale giver udbyder kunden adgang til anvendelse af softwareprogrammet TOPmanager®. Kunden får således en verdensomspændende ikke-eksklusiv licens til at anvende tjenesterne i softwareprogrammet TOPmanager® til interne forretningsformål via en webbrowser. Udbyderen skal anvise kunden hvilken webbrowser udbyder anbefaler kunden at anvende. 
 7. Brugere. Tjenesterne i softwareprogrammet må kun anvendes af de i softwareprogrammet oprettede navngivne brugere uanset brugerniveau. Programmet må ikke på noget tidspunkt anvendes samtidig af flere brugere end antallet af registrerede brugere i administrationspanelet, forudsat at kunden kan tilføje og fjerne brugere. De forskellige brugerniveauer: ”Superbruger”, ”Bruger” og ”Gæst” kaldes i disse vilkår og betingelser under ét for ”brugere”. 
 8. Autorisation af brugere. Kunden må ikke tillade, at uautoriserede personer får adgang til eller anvender tjenesterne i softwareprogrammet. Kunden skal sikre sig at superbrugeres login opbevares forsvarligt, så der ikke uhensigtsmæssigt gives adgang til at andre personer kan gennemføre aktiviteter med superbrugers rettigheder.  
 9. Ikke legal anvendelse. Kunden må ikke anvende softwaren på nogen måde som er ulovlig, bedragerisk eller skadelig eller i forbindelse med en hvilken som helst ulovlig, bedragerisk eller skadelig aktivitet eller til et ulovligt, bedragerisk eller skadeligt formål. 
 10. Fortrolighed. Hvor kunden har oplyst udbyderen om at kundens oplysninger er fortrolige skal udbyder opbevare kundens fortrolige oplysninger fortroligt. 
 11. Koder og programmeringssprog. Kunden har ikke ret til at få adgang til programmets softwarekoder – herunder systemkoder, programmeringskoder, programmeringssprog, databasekoder eller øvrige koder i softwareplatformen for TOPmanager® – hverken under eller efter brug. 
 12. Forhindringer. Skulle etablering af softwareløsningen og/eller levering være forhindret på grund af force majeure, fritages udbyderen for ethvert ansvar og forbeholder sig ret til helt eller delvist at annullere aftalen eller udskyde leveringen med en – efter omstændighederne – rimelig frist ud over den aftalte leveringstid. Under force majeure henhører: Arbejdskonflikter, militærindkaldelser, krig, blokade, politiske uroligheder, statsindgriben af forskellig art, såsom beslaglæggelse, ildsvåde, vandskade og andre naturkatastrofer. 
 13. Defekter, fejl og meddelelser om fejl. Kunden anerkender og accepterer at kompliceret software aldrig er helt fri for defekter, fejl og meddelelser om fejl. Udbyder giver ingen garanti for at tjenesten vil være helt fri for defekter, fejl og meddelelser om fejl. Skulle softwareprogrammet TOPmanager® vise sig ikke at leve op til kundens forventninger om opståede fejl og skulle softwareprogrammet TOPmanager® være behæftet med defekter, fejl og meddelelser om fejl, for hvilke udbyderen er ansvarlig, forbeholder udbyderen sig retten til, indenfor en, efter omstændighederne, passende tidsfrist, efter evne og teknisk formåen at udbedre defekter, fejl og meddelelser om fejl, forudsat at kunden omgående efter konstatering af disse opståede defekter, fejl og/eller meddelelser om fejl underretter udbyderen om omfanget af hændelserne samt i muligt omfang dokumenterer konstaterede defekter, fejl og meddelelser om fejl. Overskrides fristen om omgående underretning ved defekter, fejl og meddelelser om fejl, bortfalder adgangen til at reklamere over manglerne. 
 14. Databeskyttelse. Udbyder behandler data efter instruks fra kunden, som er den dataansvarlige. Kunden garanterer overfor udbyder, at kunden har den juridiske ret til at videregive og registrere personlige data og alle øvrige data som kunden videregiver til udbyder og/eller indtaster, uploader og/eller dokumenterer i softwareprogrammet TOPmanager®. Udbyderen garanterer overfor kunden at denne kun vil anvende disse data i det omfang udbyder skal opfylde sine forpligtigelser over for kunden. 
 15. Samarbejde. Udbyderen skal samarbejde med kunden i forhold til enhver anmodning fra kunden til at ændre eller slette strengt personlige oplysninger, krænkende data og/eller enhver anmodning af klage eller regulatorisk meddelelse vedr. data. 
 16. Sikkerhed og backup. Udbyder træffer de fornødne nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller iøvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Udbyderen skal på kundens anmodning give kunden tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriste sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Udbyderen skal oprette sikkerhedskopi af kundedata, der sikrer at enhver sådan sikkerhedskopi er tilstrækkelig til, at udbyderen kan genoprette tjenesterne til den tilstand, de var i på det tidspunkt hvor backup blev gennemført. Udbyderen skal beholde og opbevare sikkerhedskopier i en periode på mindst 30 dage. På anmodning kan kunden udbede sig oplysninger om hvorledes de organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. 
 17. Hosting. Udbyderen er forpligtiget til at hoste softwareprogrammet TOPmanager® hos anerkendt hostingbureau. Ved kundens henvendelse til udbyder oplyses hvor softwareprogrammet TOPmanager® aktuelt hostes og hvordan hostingbureauet sikrer hostede data. Udbyder er berettiget til at henvise til hostingbureauets hjemmeside, hvoraf disse oplysninger fremgår, eller henvise til direkte kontakt til hostingbureauet for yderligere information. 
 18. Ansvarsfraskrivelse. Udbyderen kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, avancetab, prisdifferencetab, kundetab eller mistet goodwill, tab af data eller andet direkte tab eller indirekte tab forårsaget ved anvendelsen af softwareprogrammet TOPmanager®, eller tab forårsaget af konsulentydelser udført i forbindelse med anvendelsen af TOPmanager®. Udbyderen kan ikke gøres ansvarlig for indhold – herunder tekster, billeder og videoer – i softwareprogrammet TOPmanager®, som strider imod gældende lovgivning. Udbyderens ansvar for skade på person eller ting kan ikke overstige kr. 5.000.000,-. Enhver tvist, som måtte udspringe af kontrakten mellem udbyder og kunden, skal afgøres efter dansk ret og ved indbringelse for de danske domstole hos udbyders hjemting.  
 19. Betaling. Udbyderen skal udstede faktura indeholdende krav om betaling for brug af softwareprogrammet TOPmanager®. Afregning sker på baggrund af brugerlicens og antallet af registrerede brugere med mindre andet er aftalt mellem kunden og udbyder. Udbyder skal overvåge antallet af brugere – uanset brugerniveau – som grundlag for fakturering. Kunden må ikke spekulere i eller oplyse urigtige oplysninger om antallet af brugere. Udbyder har ret og pligt til at overvåge antallet af brugere registreret hos kunden. 
 20. Fakturering. Fakturering for adgang til softwareprogrammet TOPmanager® sker en gang årligt med mindre andet er aftalt mellem parterne. Betalingsbetingelse er 14 dage netto med mindre andet er aftalt eller fremgår af fakturaen. Ved manglende betaling fremsendes betalingspåmindelse pr. mail hver 10. dag efter forfaldsdato. Ved manglende betaling eller ved betaling senere end fakturaens forfaldsdato er udbyderen berettiget til at pålægge et gebyr for betalingspåmindelse på kr. 200,00 pr. betalingspåmindelse. Manglende indbetaling af skyldige beløb for licenser og/eller brugerafgifter berettiger udbyderen til uden unødigt ophold at inaktivere kundens adgang til TOPmanager® indtil indbetalingen er registreret på udbyderens konto. 
 21. Driftssikkerhed og stabilitet. Udbyder er forpligtiget til at arbejde for optimal drift for brugerne. Driftsforstyrrelser vil kunne forekomme i forbindelse med fejlretninger, opdateringer af softwaresystemet, driftsforstyrrelser hos hostingsbureauet eller infrastrukturelle forstyrrelser. Udbyder er uden ansvar for eventuelle servernedbrud, manglende adgang til servere og øvrige driftsforstyrrelser. Udbyder skal i videst muligt omfang henlægge eventuelle programændringer og opdateringer til tidspunkter, hvor dette medfører mindst gene for kunden. Kunden skal acceptere udbyderens behov for programændringer og opdateringer. 
 22. Afhændelse af rettigheder. Udbyderen forbeholder sig ret til at afhænde softwareprogrammet TOPmanager® helt eller delvist uden forudgående information til eller accept fra kunden. I tilfælde af overdragelse af rettighederne fortsætter kundens aftale uændret. 
 23. Ophævelse af samarbejdet. Samarbejdet mellem udbyder og kunde kan ophæves af begge parter med 1 måneds varsel ved udgangen af en måned. Kunden er ikke berettiget til tilbagebetaling af forudfakturerede licenser og/eller brugerafgifter eller forudbetalte licenser og/eller brugerafgifter. Ved ophævelse af samarbejdet inaktiverer udbyder kundens adgang til TOPmanager® efter 30 dage med mindre andet er aftalt.